Integritetsskyddspolicy

Registerbeskrivning | Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 § 1)
Registerhållare
Namn: Kiiruna talot Oy
FO-nummer: 2703627-3
Postadress: Neulojankatu 9, 95450 TORNEÅ

2) Person som ansvarar för registerfrågor
Namn: Kiiruna talot Oy, Ismo Säily
Telefon: 040-5033180
E-post: [email protected]

3) Personuppgifternas användningsändamål
Personuppgifter kan hanteras i följande syften:
• vård och utveckling av kundrelationer,
• efterlevnad av lagstadgade krav,
• analyser och statistik,
• marknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar samt
• andra liknande användningsändamål.

4) Registrets informationsinnehåll Registret kan innehålla följande uppgifter:
• För- och efternamn
• Ålder, kön, språk
• Kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress)
• Intresseområden
• Objekt för anbudsinfordran (t.ex. flygfotografering, videoproduktion)
• Kundrelationens start- och slutdatum
• IP-adress, webbläsare, webbläsarversion, ingångs- och utgångssidor samt bläddrings- och sökinformation
• Eventuella övriga uppgifter som samlats in efter kundens medgivande.

5) Uppgiftskällor Kunduppgifter erhålls via:
• Kunden själv per telefon, Internet, e-post eller på annat liknande sätt,
• Med hjälp av kakor eller andra liknande tekniker,
• Kontaktformulär,
• På andra sätt

6) Rutinmässig överlåtelse och överföring av uppgifter till EU eller utanför Europeiska ekonomiska området
Personuppgifter som erhållits via kontaktformulär lämnas inte ut eller säljs till tredje part. Användaruppgifter kan också samlas in via kakor, varmed de är tillgängliga även för Google och Facebook. Efter den registrerades medgivande kan uppgifter lämnas ut för direktmarknadsföring i enlighet med personuppgiftslagen.
Personuppgifter som samlas för direktmarknadsföring bevaras så länge det behövs för att slutföra direktmarknadsföringsåtgärder. I den mån personuppgiftslagen medger kan uppgifter överföras till en server belägen i eller utanför EU eller det Europeiska ekonomiska området för lagring och hantering på uppdrag av registerhållaren.

7) Den registrerades rättigheter
Rätt till kontroll och rättelse Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter som har sparats om denne i registret. Kontakter gällande den registrerades rätt att kontrollera sina uppgifter ska skickas skriftligen och undertecknat till
1. angiven adress. Om det föreligger fel i de registrerade uppgifterna kan den registrerade hos den i punkt
2. angivna personen som ansvarar för registerfrågor begära rättelse av den felaktiga uppgiften.
Begäran ska göras skriftligen och undertecknat.
Rätt att neka Den registrerade har rätt att förbjuda registerhållaren från att använda den registrerades uppgifter för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, marknads- och opinionsundersökning samt för personmatriklar och släktforskning. Förbuds- och rättelseärenden skickas in skriftligen till adressen som anges i punkt 1.

8) Principerna för registerskydd
Kiiruna Talot Oy vidtar alla rimliga åtgärder för att upprätthålla fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsfunktioner för att skydda dina personliga uppgifter mot otillåten eller olämplig användning men påpekar också att Internet inte alltid är en säker plats. Endast registerhållaren och företag som agerar på uppdrag av denne har åtkomst till uppgifterna i registret.