Rekisteriseloste | Tietosuojalaki (5.12.2018/1050).

Rekisterin nimi: markkinointirekisteri verkkovierailusta

Rekisterinpitäjä
Nimi: Kiiruna talot oy
Y-tunnus: 2703627-3
Postiosoite: Neulojankatu 9, 95450 TORNIO

 

2) Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Kiiruna talot Oy, Ismo Säily
Puhelin: 040-5033180
Sähköposti: [email protected]

 

3) Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
• lainsäädännöllisten vaatimusten noudattaminen,
• analysointi ja tilastointi,
• markkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
• muut vastaavat käyttötarkoitukset.

 

4) Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Kiinnostuksen kohteet
  • Tarjouspyynnön kohde (talomalli ja muut mahdolliset tiedot)
  • Asiakassuhteen alkamis- ja päättymisajankohta
  • IP-osoite, selain, selainversio, tulo- ja poistumissivut sekä selailu- ja hakutiedot
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

 

5) Tietolähteet:

 • Asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
  • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
  • Yhteydenottolomakkeen kautta,
  • Muulla tavoin

 

6) Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhteydenottolomakkeen kautta saatuja henkilötietoja ei anneta tai myydä kolmansille osapuolille. Käyttäjätietoja voidaan kerätä myös evästeiden kautta, jolloin ne ovat myös Googlen ja Facebookin käytössä. Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn suostumuksella suoramarkkinointitarkoituksiin tietosuojalain mukaisesti.

Suoramarkkinointitarkoituksiin keräämiä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen suoramarkkinointia koskevien toimenpiteiden saattamiseksi loppuun. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

 

7) Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa

 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa
  2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

 

8) Rekisterin suojauksen periaatteet

Kiiruna talot Oy käyttää kaikkia kohtuullisia toimia ylläpitääkseen fyysisiä, elektronisia ja hallinnollisia turvatoimia suojatakseen henkilökohtaisia tietojasi luvattomalta tai sopimattomalta käytöltä mutta huomauttaa myös, että Internet ei ole aina turvallinen väline. Ainoastaan rekisterinpitäjällä ja sen toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Verkkosivut on tallennettu Zoner Oy:n tarjoamalle palvelimelle ja Zoner Oy vastaa heidän osaltaan palvelimen suojaamisesta sekä varmuuskopioinnista. Sivujen käyttäjä on vastuussa oman koneensa virustorjunnasta, palomuurista ja muusta suojauksesta.

 

9) Henkilötietojen säilytysaika

Rekistereihin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

 

11) Toiminta tietoturvaloukkauksista

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta täytyy ilmoittaa valvontaviranomaiselle, jos loukkauksesta voi aiheutua riski luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

 

12) Lisätietoja

Rekisteröidyn halutessa lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön. Yhteydenoton on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu.

 

13) Dokumentin jakelu ja päivitys

Tämä dokumentti voidaan toimittaa kaikille rekisteröidyille henkilöille tai kaikille, jotka on tarkoitus rekisteröidä rekisteriin. Kirjallisesta pyynnöstä se voidaan toimittaa myös kenelle tahansa muulle henkilölle.